ཀ་རྩོམ།
ཀ་ལི་ཕུག་ལུ་འགྱོཝ་ད།།

ཁ་ལུ་ཟ་ནི་མིན་འདུག།

ག་ཏེ་བཤལ་ཏེ་འགྱོ་རུང་།།

ང་རང་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་མས།།

ཅ་ལ་ཉོ་དགོ་མནོ་བ།།

ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་སླབ་མས།།

ཇ་ཅིག་འཐུང་པ་འགྱོ་བ།།

ཉ་ཡང་ཟ་དགོ་མནོཝ་མས།།


ཏ་ལ་ཤིང་གི་འོག་ལུ།།

ཐ་ལ་ཅིག་ཡང་བཞག་ནུག།

ད་ལྟོ་ང་གིས་འཐུ་རུང་།།

ན་ཆུང་ཚུ་ལུ་བྱིན་ནི།།


པ་ལང་ནང་གི་ཆང་འདི།།

ཕ་རྒསཔ་ཚུ་ལུ་བྱིན་རུང་།།

བ་ལས་འཐོན་པའི་ཨོམ་འདི།།

མ་དང་སྤུ་ལས་མི་བྱིན།།


ཙཱ་རི་གནས་བསྐོར་འགྱོ་ཚེ།།

ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་མས།།

ཛ་ཏི་ལག་པར་བཤེད་དེ།།

ཝ་དོམ་བཟུམ་སྦེ་འགྱོ་དོ།།


ཞ་བོ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས།།

ཟ་ཁང་ཅིག་ནང་འཛུལ་ཏེ།།

འ་འུར་བཏང་སྟེ་ཟཝ་ད།།

ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གཞི་མས།།


ར་ལུག་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན།།

ལ་ཁ་མཐོ་སར་སྡོད་རུང་།།

ཤ་རོགསཔ་སྡིག་ཅན་ཚུ་གིས།།

ས་གནས་དེ་ཁར་བསདཔ་མས།།


ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཟེར་ཏེ།།

ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་སྡོད་ནི།།


^^མགུ་ལུ་འགྱོ།^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s