རིམ་བྲལ་སྣང་བ་གང་ཤར་གྱི་ཀ་རྩོམ།

 

ཀ་ལི་ཕུག་ལུ་འགྱོཝ་ད།།
ཁ་ལུ་ཟ་ནི་མིན་འདུག།
ག་ཏེ་བཤལ་ཏེ་འགྱོ་རུང་།།
ང་རང་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་མས།།

ཅ་ལ་ཉོ་དགོ་མནོ་བ།།
ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་སླབ་མས།།
ཇ་ཅིག་འཐུང་པ་འགྱོ་བ།།
ཉ་ཡང་ཟ་དགོ་མནོཝ་མས།།

ཏ་ལ་ཤིང་གི་འོག་ལུ།།
ཐ་ལ་ཅིག་ཡང་བཞག་ནུག།
ད་ལྟོ་ང་གིས་འཐུ་རུང་།།
ན་ཆུང་ཚུ་ལུ་བྱིན་ནི།།

པ་ལང་ནང་གི་ཆང་འདི།།
ཕ་རྒསཔ་ཚུ་ལུ་བྱིན་རུང་།།
བ་ལས་འཐོན་པའི་ཨོམ་འདི།།
མ་དང་སྤུ་ལས་མི་བྱིན།།

ཙཱ་རི་གནས་བསྐོར་འགྱོ་ཚེ།།
ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་མས།།
ཛ་ཏི་ལག་པར་བཤེད་དེ།།
ཝ་དོམ་བཟུམ་སྦེ་འགྱོ་དོ།།

ཞ་བོ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས།།
ཟ་ཁང་ཅིག་ནང་འཛུལ་ཏེ།།
འ་འུར་བཏང་སྟེ་ཟཝ་ད།།
ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་གཞི་མས།།

ར་ལུག་སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན།།
ལ་ཁ་མཐོ་སར་སྡོད་རུང་།།
ཤ་རོགསཔ་སྡིག་ཅན་ཚུ་གིས།།
ས་གནས་དེ་ཁར་བསདཔ་མས།།

ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཟེར་ཏེ།།
ཨ་རྟག་ཧ་ལུགས་སྡོད་ནི།།


^^མགུ་ལུ་འགྱོ།^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: